Max Sordam

Bewustwording

Vanaf ik in (1963) in Nederland voet aan wal zette, heeft de ervaring mij geleerd, dat de enorme problemen tussen Nederlanders en vreemdelingen waaronder Surinamers feitelijk teruggevoerd kan worden naar wederzijdse ONBEGRIP.

BEWUSTWORDING

Vanaf ik in (1963) in Nederland voet aan wal zette, heeft de ervaring mij geleerd,

Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei
Foto: HellenJGill20170207.

dat de enorme problemen tussen Nederlanders en vreemdelingen waaronder Surinamers feitelijk teruggevoerd kan worden naar wederzijdse ONBEGRIP.

Partijen waren onvoldoende op de hoogte van elkaars cultuurgedrag, normen, zeden en gewoonten. Laat mij het zo zeggen; Etnocentrisme moeten we beschouwen als het beoordelen van normen, gewoonten en waarden van andere culturen naar die van de eigen groep. Pluralisme moeten we interpreteren als, het naast elkaar bestaan van verschillende opvattingen in het maatschappelijk en geestelijk leven. Als we als Surinamer de fase van bewustwording hebben bereikt, dus de ware eigenheid/identiteit, dan kunnen we ook in staat zijn om de wereld of de dominante groep te bewegen/ veranderen om te accepteren wie en wat we zijn. In Suriname heeft men het bewustzijnsbesef als Surinamer zeker opgevijzeld, terwijl op de Nederlandse Antillen het bewustzijnsbesef iets hoger ligt, omdat de Antilliaanse politici het tegen de dominante groep opnemen. De vraag rijst nu, wat kunnen wij zelf eraan doen, aangezien de Surinaamse samenleving een pluriforme, een geassimileerde en gesegmenteerde is kunnen we dat verdelen in drie stromingen:

  1. De traditionele groep- (dat zijn mensen die vasthouden aan oude gewoonten, normen en waarden).
  2. De intermediaire groep- (dat zijn mensen die afwisselend normen en waarden hanteren).
  3. De moderne groep- (dat zijn mensen die zich vooral heel sterk identificeren met de Nederlandse cultuur en die zich daarop ook oriënteren).
  4. Hierbij komt nog de (hedendaagse) jeugd, die met hun belevingswereld zelf een subcultuur vormen, zonder dat ze gedegen kennis dragen over de geschiedenis van hun (voor)ouders als het gaat om cultuur(gedrags)patronen.
  5. Kortom bij de jeugd is over de Surinaamse cultuur een laagje Nederlandse cultuur geschoven en om zich te kunnen handhaven wordt er veel uit de Nederlandse cultuur overgenomen. Dat is de bikkelharde / keiharde realiteit.

Zo kunnen we verder gaan, dan rijst de vraag: Wat is de positie van de Surinamer in Nederland ?
Welke veranderingen vinden plaats en welke gewoonten, normen en waarden worden van Nederlandse cultuur overgenomen?
Wat zijn de mogelijkheden om, naast het bestaan van elkaars cultuur, toch op een positieve en constructieve manier deelnemer te zijn van een nieuwe/ andere omgeving of samenleving. Bewust te zijn van je zelf is, in eerste instantie, een heel belangrijk factor, dus weten wie je bent en wat je mogelijkheden zijn, maar wat ook je onmogelijkheden als zodanig.

Zelfs vertrouwen.
Om elkaars waardigheid te kunnen erkennen, moet men als mens, in ieder geval sowieso, respect of achting voor zichzelf hebben, maar zeker ook voor andere mensen! Anders gezegd: (zelf)verzekerd en bewust zijn van je mogelijkheden en onmogelijkheden, gepolijst met een laagje kennis, ervaring en deskundigheid. Sommige mensen noemen dat trots of arrogantie en weer anderen zullen zeggen: “San a man/frow disi e prakseri fu ensrefi” (wat denkt hij/zij wel dat hij/zij is)! Allemaal onzinnig en lariekoek, want iedereen heeft het recht om zichzelf als MENS te waarderen, om te denken en om zich te voelen zoals hij/zij dat zelf wil. Dit heeft niets te maken met hoogmoed, arrogantie of hij denkt of doet als de witte Nederlander ( A e denki leki den wetiman )”. Menselijkerwijs” gezien is niemand meer dan een ander, niet in denken, niet in doen of (na)laten. Als MENS zijn we niet gelijk, maar wel gelijkwaardig met dezelfde eigenschappen en hoedanigheden. Wie geen gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen heeft, (dus: “yu no sabi suma nu yu”) is gewoon een kwetsbare en afhankelijke prooi geworden van andersdenkende mensen.

Overtuigings- en overredingskracht
De eigen mening en de gevoelens raken ondergesneeuwd, zijn niet meer belangrijk en beïnvloedbaar geworden. Je gaat dan geloven, denken en doen zoals die andere dat wil, erger nog, meestal gaan ze je zelfs beledigen, persoonlijk worden en verwijten om op die manier hun gelijk af te dwingen of op te dringen. In ieder geval denkt iedereen het beter te weten dan een ander en wil de sabiman/betweterige zijn! Op zichzelf is dat niet erg en normaal, omdat iedereen vanuit de eigen kennis, ervaring/belevingswereld redeneert, maar dat wil niet zeggen, dat een ander het ook zonder meer moet aannemen of accepteren. Want een ander redeneert ook vanuit zijn eigen kennis, perceptie en belevingswereld, bovendien:

……………….a. zijn de omstandigheden en momenten anders;
……..b. is het relativerende vermogen anders;
……………c. zijn of liggen de belangen en gevoelens ook anders!

Conclusie: Opvattingen en meningsverschillen kunnen worden afgeleid door verschil van scholing, van omstandigheden, van interpretatie, van het relativeren of waartoe bepaald gedrag kan worden ontleend, afgeleid of gehanteerd, bovendien hangt het ook er vanaf vanuit welke discipline er nota bene wordt geredeneerd. Meestal komt het van: “horen zeggen” of “denk dat” zonder onderbouwing van goede argumenten. Dit komt meestal bijna op elk gebied voor zoals in: taal, geloof, cultuur, ideeën, goederen, normen en waarden. Iedereen kan toneel spelen als het gaat om zijn/haar visie/belang te verdedigen, daarom is het goed om eerst gewoon jezelf te vertrouwen, want jij bepaalt je levenswijze, je visie en je welzijn en niets of niemand anders. Een ander hoeft je niet te vertellen wie of wat je bent als MENS, dat weet je dan zelf wel. Toneelspelen zijn schijnvertoningen, is bedrieglijk en veroorzaakt wederzijds onnodige en veelal vervelende situaties. Ten slotte, je hoeft niet hoog geschoold te zijn om wijs te zijn. Geschoold zijn betekent theoretische kennis/ervaring opdoen, maar praktische ervaring is ook een vorm van scholing en ervaring opdoen, dus ook een vorm van het vergaren van kennis. Kortom wijsheid gaat op voor ieder MENS, ongeacht de soort of de kleur, dus voor iedereen!

Max Sordam Sr 2018

%d bloggers liken dit: