Max Sordam

Overlevingsdrang en Verantwoordelijkheid

Het eigen belang gaat onbetwist prevaleren boven het Algemeen belang.

By Max Sordam schrijver columnist en cultuurkenner.

Overlevingsdrang en Verantwoordelijkheid nemen is bij mensen niet altijd mogelijk, omdat de overlevingsdrang of het eigenbelang meestal een rol gaat spelen bij een juiste beoordeling van zaken. Het eigen belang gaat onbetwist prevaleren boven het Algemeen belang. Feitelijk zijn we als mens niet gelijk, maar als zodanig wel gelijkwaardig met de menselijke eigenschappen en hoedanigheden. Als zodanig wil elk mens ook overleven. Dit betekent dat we alle mensen ook latent ook egocentrisch zijn, en bij “egocentrisme” hoort van nature “overlevingsdrang” nogmaals dat is, zonder uitzondering, bij iedereen aanwezig. Dit komt over het Algemeen tot uiting, hoe dan ook, in gedrag.

hiermede wil ik eigenlijk aangeven dat je nooit en te nimmer alleen of absoluut dienstbaar kunt zijn voor anderen en niet voor een groep, partij of samenleving, want zelf zal jij je ook moeten kunnen handhaven binnen die groep of samenleving. Het wordt dan in bepaalde gevallen/zaken/onderwerpen lastig om goede of juiste verantwoorde beslissingen/besluiten te nemen voor die groep of samenleving te nemen.
In de meeste gevallen gaat men allereerst denken aan het “eigen belang” (het overleven), dit gebeurd (onbewust) overal en bij iedereen, van hoog tot laag, in de Politiek, bij ondernemers, thuis, onderling, op school, kantoor, in een groep of welke samenleving dan ook.
Uit persoonlijke ervaringen zou ik tal van voorbeelden kunnen geven; het verhaal van de kolonel uit het Nederlands leger; de Politieke beslissing die tijdens de acties bij het gevangeniswezen (Mevr. Korte van Hemel en Min. Korthals Altes) genomen moest worden; de beslissing die genomen moest worden tijdens mijn functie bij het/de verzet/opstand van rebellerende Palestijnse gedetineerden (Demersluis).

Uit de praktijk is gebleken, dat wie verantwoordelijkheid draagt en bereid is op te komen of dienstbaar wil zijn voor anderen, een groep of samenleving, zich ook rekenschap moet geven dat bij de overweging van belangen het lastig kan worden om een voor partijen bevredigend en onbevangen antwoord te geven. De vraag rijst dan in welke mate je bereid bent om voor anderen, een groep of samenleving op te komen met in het achterhoofd het eigen of overlevingsbelang”. Goede (mensen) kennis, ervaring en deskundigheid zal het alternatief moeten zijn om een juiste beslissing te kunnen nemen.

Op mijn manier probeer ik al geruimen tijd om discussies en de achterliggende gedachte te analyseren. Met hun verschillende meningen komen mensen vaak vijandig tegenover elkaar te staan, terwijl wij mensen voorbij gaan aan het evolutionaire, hetgeen wil zeggen ontstaan, ontwikkelen en weer afsterven van alle levensvormen uit de natuur, gecreëerd door de Almachtige, die wij God, Anana, de Schepper, de Vader en de Heilige Geest, noemen en die het leven voor alle mensen, ongeacht de soort of kleur, als liefderijke en liefdevolle vriendschap moet weerspiegelen. Mensen die onschuldig en goedaardig het levenslicht hebben gezien en thans als volwassenen in toenemende mate dreigen te ontaarden in vijandigheid tegenover elkaar, in plaats vriendschappelijk en liefdevol naast elkaar.

Vijandigheid krijgt veel ruimte en soms zelfs verbaal agressief geweld. Vooral bij mensen die vermogend niet sterk zijn om mentaal/geestelijk weerstand te kunnen bieden en de onderlinge verdraagzaamheid raakt ondergesneeuwd door de zwart/witte mentale oorlog ten opzichte van de vreedzame, veilige en gelukkige levensvormen.
Ik probeer met een beetje kennis en ervaring op redelijke manier met de eigen realiteit en relativerend in beeld te brengen, omdat ik van oordeel ben dat elk mens het recht heeft om zijn/haar mening, belevingswereld of ervaring, inclusief gevoel vrijelijk tot uiting mag brengen
Zonder de gevoelens van anderen te schaden.

Het komt er dus op neer dat we elkaar moeten accepteren en respecteren als mens op basis van gelijkwaardigheid, want niemand is als MENS meer dan een ander, ongeacht de soort of de kleur. Wel is de één beter geschoold of maatschappelijk gepositioneerd dan de andere!

Individueel zullen we in een gemeenschap, ondanks de (culturele) verschillen, vredig naast elkaar moeten kunnen leven met behoudt van de eigenheid. Met dit artikel wil ik aan bevelen dat we als MENS bewust moeten worden van onze mogelijkheden en hoedanigheden, want met kennis ben je allereerst betekenisvol voor jezelf en voor anderen. Kijk dan je belang of overlevingsdrang dan blijf je overeind en weerbaar tegen alle negatieve invloeden. Je bent dan geestelijk sterk en kan machteloosheid en weerzin ontkrachten. Word bewust als unieke waardige MENS net als alle andere mensen, ongeacht de soort, de status of de kleur!

Max Sordam Sr
Cultuurkenner, Schrijver, Columnist
m.sordam1@chello.nl

%d bloggers liken dit: